ง30254 รายวิชามัลติมีเดีย

รายวิชามัลติมีเดีย(การตัดต่อวีดีโอ)     รหัส  30254  
หน่วยที่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
1
การสร้างเคร้าโครงเรื่องด้วยสตอรีบอร์ด
3.1
การดำเนินเรื่องในการทำหนังสั้น
การสร้างสอรีบอร์ด


2
การใช้ เครื่องมือในการตัดต่อ
ในการสร้างงานมัลติมีเดีย

3.1
การใช้ Lasso Toolในการตัดต่อวีดีโอ
การใช้ปุ่มค่ำในการสร้างชิ้นงาน
การเซฟไฟล์งานส่ง

3
การใช้ เครื่องมือในการเพิ่มลูกเล่นต่างๆ ในงานตัดต่อวีดีโอ

3.1

การใช้ปุ่มค่ำในการสร้างชิ้นงานเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ
การเซฟไฟล์งานส่ง

ตัวอย่างงานนักเรียนชั้น ม.5/13 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น