ง30250 รายวิชาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book)


เกณฑ์การวัดและประเมินผล ม.4
รายวิชาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ง 30250
อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาค  :  80:20
ชื่อหน่วย
คะแนน
สาระการเรียนรู้/ภาระงาน

หน่วยที่ 1 เรื่อง

แนะนำการใช้โปรแกรม Desktop  Author
20
ความรู้เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

วิธีการเข้าสู่โปรแกรม Desktop  Author

ส่วนประกอบของโปรแกรม  Desktop  Author
Tool และแถบเครื่องมือ
ภาระงาน   :   1.  ใบงานที่ 1  การใช้ Tool และแถบเครื่องมือ  (คะแนน  10 คะแนน)
ภาระงาน   :   2.  ใบงานที่ 2  ส่วนประกอบของโปรแกรม Desktop Author  (คะแนน  10 คะแนน)

หน่วยที่ 2 เรื่อง

เริ่มสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์        
20
การกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น
การแบ่งหน้ากระดาษ
การสร้างปกหน้าของหนังสือ
การแทรกรูปภาพ
การพิมพ์ข้อความลงในหนังสือ
ภาระงาน  :  1. การสร้างเล่ม E-book  ปกหน้า/ปกหลัง  ให้ถูกต้องตามใบความรู้  **ปฏิบัติในชั่วโมงเรียน**  (คะแนน  20 คะแนน)

หน่วยที่ 3 เรื่อง
การแทรก  Multimedia      
การแทรก Popup  image

20
การแทรก  Multimedia
การแทรก Popup  image
ภาระงาน  :  1. การสร้างเล่ม E-book  โดยภายในเล่มจะต้องมีการแทรก  Multimedia  และ  แทรก Popup  image  ให้ถูกต้องตามใบความรู้  **ปฏิบัติในชั่วโมงเรียน**       (คะแนน  20 คะแนน)

หน่วยที่ 4 เรื่อง
การสร้าง E-book  ด้วย  Template การใส่ Link 
20
การสร้าง E-book  ด้วย  Template(รูปเล่มสำเร็จรูป)  และ  การใส่ Link  หน้าเพจงาน/หน้าเว็บไซด์
ภาระงาน  :  1. การสร้างเล่ม E-book  โดยสร้าง E-book  ด้วย  Template(รูปเล่มสำเร็จรูป) และ มีการ Link หน้าสารบัญไปยังหน้าหนังสือหน้าอื่น/มีการ  Link  ไปยังเว็บไซด์ภายนอก  ให้ถูกต้องตามใบความรู้  **ปฏิบัติในชั่วโมงเรียน**       (คะแนน  20 คะแนน)

หน่วยที่ 5 เรื่อง
การทดสอบผลงาน E-Book ที่ได้จัดทำ 
(คะแนนปลายภาค  20  คะแนน)

20
การทดสอบผลงาน  E-Book ที่ได้จัดทำ
ภาระงาน  :  1. การสร้างเล่ม E-book  โดยโปรแกรม  Desktop  Author  ด้วยคำสั่งต่างๆ ที่เรียนมาทั้งหมด  Package เป็นไฟล์ สกุล  .EXE  บันทึกลงแผ่น CD **จำนวน 20 หน้าขึ้นไป**  
(คะแนน  20 คะแนน)


หมายเหตุ    ชิ้นงานที่มอบหมายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ใบงาน  ง30250 รายวิชาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) : 




ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น